El perill d’automedicar la teva mascota

Els medicaments formulats per a les persones poden resultar molt tòxics per al gos i moltes vegades provoquen la seva mort si no els prescriu i controla un veterinari.

No obstant, malgrat aquest evident risc, és encara habitual que els propietaris pensin que medicaments que els alleugin la febre o el dolor, també faran el mateix a les seves mascotes. Automedicar el nostre gos o gat és una pràctica imprudent que provoca greus conseqüències.

Compte amb el paracetamol i ibuprofè

L’organisme oficial competent per regular quins fàrmacs són els indicats a utilitzar en humans o animals és l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), aquesta entitat desaconsella totalment administrar l’ibuprofè als gossos, i de fet, no ho autoritza. Pel que fa al paracetamol, aquest organisme sí que permet alguns tipus de fórmules amb paracetamol a les mascotes. Però, és indispensable que sigui el veterinari qui indiqui quin fàrmac concret pot prendre el nostre gos o gat i prescrigui la quantitat i les pautes de medicació correctes.

La medicina veterinària sí que ha utilitzat, i ho segueix fent, medicaments “humans” en diverses patologies, en tractaments, cirurgies o postoperatoris, entre d’altres actes veterinaris, seguint les directrius marcades per l’Agència Espanyola de Medicaments. Afortunadament, gràcies a l’avenç de la medicina i la farmacologia, hi ha actualment nombrosos medicaments específics per a les mascotes, formulats tenint en compte les seves característiques fisiològiques.

No calculeu la dosi com si el gos fos un nen

Encara que l’Agència del Medicament permeti alguns medicaments humans per a l’ús en mascotes, no sol ser habitual que això figuri als prospectes dels fàrmacs. Per tant, és totalment desaconsellable intentar calcular la quantitat que ha de prendre el gos o el gat fent el càlcul en funció del pes de la nostra mascota, extrapolant les quantitats que han de prendre els nens o adults d’aquest medicament. Tant les dosis com el temps que ha de durar el tractament amb aquesta medicació només ho pot indicar el veterinari.

El medicament, sempre prescrit per un veterinari

És important recordar, encara que sembli obvi, que ni el gos ni el gat són persones, per la qual cosa el seu organisme no accepta certes substàncies, que, tanmateix, sí que toleren els éssers humans. A més el seu metabolisme és diferent, i els compostos químics continguts en els medicaments se sintetitzen, degraden i eliminen de diferents maneres que al nostre cos, de fet alguns compostos químics no poden ser eliminats pel gos i s’emmagatzemen de manera tòxica en òrgans com el ronyó o el fetge, causant danys gairebé irreparables i fins i tot la mort. Fins i tot entre el gat i el gos hi ha diferències en aquest cas.

Info de
ARION PET FOOD
www.arion-petfood.es